Головна сторінка
Карта сайту НАН України Народна партія
 
 
Пошук Шукати  

 

Новини
Робочий графік
Академічні пріоритети
Наукова діяльність
Медіагалерея
Контакти
Корисні лінки
Iнтернет-приймальня

 

Опитування

Чи подобається Вам дизайн сайту?

Так
Не знаю
Ні

ГолосуватиСекція суспільних і гуманітарних наук НАН України

Перейти до розділів

ПОЛОЖЕННЯ
про секцію НАН України

(Затверджено Постановою Президії НАН України №413 15 грудня 1998 р.)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Секція НАН України є колегіальним координаційним органом НАН України, який об`єднує відповідні відділення наук та окремі установи НАН України, здійснює аналіз стану та перспектив розвитку наукових і науково-технічних напрямів, в першу чергу пріоритетних, діяльності НАН України, готує в межах своїх повноважень питання, які виносяться на розгляд Президії НАН України.

2. Секція НАН України у своїй діяльності керується Статутом НАН України, рішеннями Загальних зборів та Президії НАН України, чинним законодавством України та цим Положенням.

3. Національна академія наук України має в своєму складі такі Секції НАН України:
- Секція фізико-технічних і математичних наук;
- Секція хімічних і біологічних наук;
- Секція суспільних і гуманітарних наук.

4. Секцію НАН України очолює голова секції.

5. Секція НАН України у своїй діяльності підпорядковується Президенту НАН України, який, зокрема, координує її роботу щодо організації міждисциплінарних досліджень та формування і реалізації загальноакадемічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

6. Секція НАН України:
- розглядає сучасний стан, визначає основні напрями і принципові питання координації і розвитку відповідних галузей науки, включаючи питання співробітництва з міністерствами і відомствами України;
- готує пропозиції щодо практичного використання результатів фундаментальних і прикладних досліджень, розвитку науково-технічного потенціалу, підтримки вітчизняного товаровиробника;
- готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази правових відносин у науковій, науково-технічній і інноваційній сферах, впровадження нових організаційних форм діяльності наукових установ НАН України;
- аналізує і координує діяльність відділень наук, наукових установ і організацій НАН України, Наукових рад з проблем;
- заслуховує звіти керівників наукових установ і організацій НАН України про наукову діяльність установ, використання фінансових і матеріальних ресурсів, участь у реалізації наукових програм тощо та готує проекти відповідних рішень Президії НАН України;
- готує пропозиції щодо створення, ліквідації або реорганізації наукових установ і госпрозрахункових організацій НАН України, Наукових рад з проблем;
- ініціює питання про започаткування нових або припинення неактуальних наукових досліджень;
- бере участь у межах своїх повноважень у розгляді питань матеріально-технічного, фінансового, кадрового та організаційного забезпечення науково-дослідних робіт, зокрема, розподілу лімітів бюджетного фінансування та бюджетної чисельності установ і організацій НАН України.

Секція НАН України має право:
- отримувати в установленому порядку відповідну інформацію, яка необхідна для її діяльності;
- створювати робочі групи для підготовки відповідних матеріалів, здійснення експертної оцінки, залучати до роботи фахівців НАН України, в тому числі й на договірних засадах тощо.

III. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

7. До Секцій НАН України входять відділення наук НАН України:
Секція Фізико-технічних і математичних наук
- Відділення математики
- Відділення інформатики
- Відділення механіки
- Відділення фізики і астрономії
- Відділення наук про Землю
- Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
- Відділення фізико-технічних проблем енергетики.

Секція хімічних і біологічних наук
- Відділення хімії
- Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології
- Відділення загальної біології.

Секція суспільних і гуманітарних наук
- Відділення економіки
- Відділення історії, філософії та права
- Відділення літератури, мови та мистецтвознавства та відповідні наукові установи і організації НАН України.

Головою Секції НАН України призначається віце-президент НАН України, обраний Загальними зборами НАН України.

Ученим секретарем Секції НАН України є керівник відповідного Сектора Науково-організаційного відділу Президії НАН України, який з питань діяльності Секції підпорядковується безпосередньо голові Секції

Розподіл обов`язків між головою Секції НАН України, його заступниками та ученим секретарем встановлюється рішенням Секції НАН України.

8. Секція НАН України працює за відповідним планом і збирається не рідше одного разу на два місяці.

Секція НАН України приймає рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини членів Секції НАН України. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням і оформляються у вигляді протоколів за підписами голови та ученого секретаря Секції НАН України і є обов`язковими для виконання відділеннями наук та науковими установами у питаннях, які не потребують рішення Президії та Бюро Президії НАН України.

9. Забезпечення діяльності Секції НАН України здійснює голова Секції НАН України.

Голова Секції НАН України:
- формує план роботи Секції;
- головує на засіданнях Секції;
- організує і спрямовує роботу Секції;
- організує і контролює роботу по виконанню рішень Президії НАН України і Секції;
- за погодженням з іншими Секціями НАН України проводить спільні засідання з комплексних питань, що стосуються цих Секцій;
- несе відповідальність за діяльність Секції та підзвітний у своїх діях Президії НАН України.

Заступники голови Секції НАН України:
- несуть відповідальність за організацію і напрями роботи Секції відповідно до встановленого розподілу обов`язків;
- виконують обов`язки голови Секції у разі його відсутності.

Учений секретар Секції НАН України:
- є помічником голови Секції з усіх питань роботи Секції.

10. Для оперативного розгляду і вирішення поточних питань діяльності Секції НАН України рішенням Президії НАН України створюється Бюро Секції НАН України у складі голови, його заступників, академіків-секретарів відповідних відділень наук та ученого секретаря Секції.

Заступники голови та члени Бюро Секції НАН України призначаються за поданням голови Секції на строк його повноважень, як правило, з числа дійсних членів НАН України.

11 Секція НАН України використовує у роботі бланки встановленого зразка зі своїм найменуванням.

12 Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секції НАН України здійснює апарат Президії НАН України.


"...тільки єдина Україна,
тільки ідейно об`єднана
нація, тільки свідомо
організований навколо загальної справи народ
спроможні самоздійснюватися
і самоутверджуватися".

ГОЛОВНЕ:

Україні як ковток повітря потрібен новий курс розвитку, в центрі якого повинна постати людина.

© 2006 ТОВ "КММ". Програмування: С. Нечай, дизайн: О. Петропольський